STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac”, zwane w dalszych postanowieniach statutu – Stowarzyszeniem „Pałac” – jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych stawiających sobie za cel prowadzenie działalności na rzecz wzbogacenia możliwości edukacji artystycznej, naukowej i sportowej dzieci oraz młodzieży, w tym na rzecz Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
 2. Stowarzyszenie „Pałac” realizuje swoje cele sposobami określonymi w niniejszym statucie.

§2

 1. Stowarzyszenie „Pałac” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. m.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „Pałac” realizuje cele zgodnie z artykułem 4 (pkt. 3; 11; 12; 13; 14; 16 i 23) dotyczącym sfery zadań publicznych, zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia „Pałac” jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia „Pałac” jest miasto Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

 1. Działalność Stowarzyszenia „Pałac” opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie „Pałac” może zatrudnić pracowników na podstawie odrębnych przepisów.

§5

Stowarzyszenie „Pałac” ma prawo używania pieczęci i oznak na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem działania Stowarzyszenia „Pałac” jest prowadzenie działalności artystycznej, naukowej i sportowej oraz podejmowanie działań na rzecz wzbogacenia możliwości rozwoju kulturalnego, intelektualnego i sportowego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w powyższym zakresie.

§7

Realizacja celów Stowarzyszenia „Pałac” nastąpi poprzez:

 1. wspieranie działalności oświatowo-kulturalnej, wychowawczej i społecznej,
 2. organizowanie imprez, festiwali, widowisk, przeglądów, konkursów, turniejów oraz innych form działalności o charakterze artystycznym, naukowym i sportowym z udziałem zespołów lokalnych, krajowych i zagranicznych,
 3. organizowanie narad, warsztatów, szkoleń, kursów i badań naukowych,
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie i przeprowadzanie różnego typu szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych wraz z uczestniczeniem w nich,
 5. wspieranie działalności Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem działalności terapeutyczno-profilaktycznej, wolontarystycznej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
 6. szerzenie dialogu społecznego i międzykulturowego oraz promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 7. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy w obszarze jego działań,
 8. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
 9. udzielanie pomocy finansowej oraz promowanie osób i zespołów szczególnie wyróżniających się w działalności artystycznej, naukowej, sportowej i społecznej,
 10. współpracę z organami administracji oświatowej, instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia „Pałac”,
 11. współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i społecznej – rozwijanie partnerstwa,
 12. działalność informacyjna, promocyjna i publicystyczna związana z działalnością Stowarzyszenia „Pałac” i Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy.

§8

 1. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia „Pałac” odbywa się w ramach następujących obszarów: artystycznym, edukacyjnym, sportu i rekreacji oraz społecznym.
 2. W zakresie imprez o charakterze interdyscyplinarnym działać będzie sekcja animacji kulturalnej.
 3. Zakres działania sekcji wymienionych w ust. 1 i 2 określają regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona na zasadzie odpłatności odbiorców realizowanych przedsięwzięć.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Stowarzyszenia „Pałac” dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. i honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Pałac” może być obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, jak również cudzoziemiec, który pragnie wnieść swój wkład
  w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu
  do Stowarzyszenia „Pałac”.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie „Pałac” może być osoba fizyczna, osoba prawna i instytucja, która zadeklaruje stałą pomoc finansową
  lub rzeczową dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przepis §10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§12

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona
  dla Stowarzyszenia „Pałac”.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu lub 10 członków Stowarzyszenia „Pałac”, na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§13

Członkowie Stowarzyszenia „Pałac” mają prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 2. wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia.

§14

Członkowie Stowarzyszenia „Pałac” są obowiązani:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów oraz uchwał walnego Zebrania.
 2. dbać o majątek Stowarzyszenia, w szczególności regularnie uiszczać składki związane z udziałem w Stowarzyszeniu.

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu „Pałac” ustaje w wyniku:
 2. likwidacji Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka,
 4. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 5. pozbawienia członkostwa.
 1. Pozbawienie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek rażąco naruszył postanowienie Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia lub zaniechał opłacania składek za co najmniej trzy okresy płatności.
 2. Od uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa służy odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka
  o uchwale. Walne Zebranie obowiązane jest rozpoznać odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonalność uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJE I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia „Pałac” są:
 2. Walne Zebranie
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 6. Wybory do władz Stowarzyszenia są równe, tajne i bezpośrednie.

§17

 1. Naczelną władzą Stowarzyszenia „Pałac” jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie wymienieni w §9.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. ocena działalności Stowarzyszenia „Pałac”, uchwalanie planów i wytycznych działalności,
 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i podejmowanie w związku z tym uchwał,
 3. uchwalanie regulaminów obowiązujących członków Stowarzyszenia „Pałac”,
 4. dokonywanie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach związanych z członkostwem,
 6. rozpatrywanie wniosków przedłożonych przez członków i podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad,
 7. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Pałac” i zmianie Statutu.

§19

 1. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest w trybie zwyczajnym raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w razie ważnej potrzeby uchwałą Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia „Pałac”.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał o zmianach w Statucie lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia „Pałac”.

§20

Zarząd składa się z co najmniej 5 członków Stowarzyszenia „Pałac”. Ze swego grona Zarząd wyłania na pierwszym posiedzeniu prezesa i wiceprezesa oraz sekretarza.

§21

 1. Zarząd obraduje, podejmując uchwały i decyzje na posiedzeniach, które mogą odbywać się w każdym czasie, w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje każdemu z jego członków.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

§22

 1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie pracami Stowarzyszenia „Pałac” zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie, a w szczególności:
 2. przyjmowanie członków i podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa,
 3. gospodarowanie środkami materialnymi Stowarzyszenia,
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania,
 6. ustalanie stawki składki członkowskiej.

§23

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej Stowarzyszenia „Pałac”, w szczególności działalność finansową i gospodarczą, badając jej celowość i legalność.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 4. Komisja składa sprawozdanie z przeprowadzonych czynności kontrolnych Walnemu Zebraniu. Formułuje wniosek odnośnie udzielania Zarządowi absolutorium.

§24

W przypadku zmniejszenia składu Zarządu w trakcie kadencji Zarząd dokonuje uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji, podejmując w tym celu stosowną uchwałę. Liczba członków Zarządu powołanych w tym trybie nie może przekroczyć połowy statutowej liczby członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V
ŚRODKI FINANSOWE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§25

 1. Na fundusze Stowarzyszenia „Pałac” składają się:
 2. wpływy ze składek członkowskich,
 3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, o ile taka działalność zostanie podjęta,
 4. dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów,
 5. zapisy i darowizny,
 6. zbiórki publiczne.
 7. Mienie nabyte ze środków określonych w ust. 1 stanowi majątek Stowarzyszenia „Pałac”.

§26

 1. Stowarzyszenie „Pałac” może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. W przypadku podjęcia działalności określonej w ust. 1 Stowarzyszenie „Pałac” niezwłocznie podejmie czynności związane z uwidocznieniem tego
  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§27

 1. Do zaciągania zobowiązań, rozporządzania majątkiem lub dokonywania innej czynności prawnej przez Stowarzyszenie „Pałac” wymagane jest pod rygorem nieważności oświadczenie złożone przez dwóch członków Zarządu, przy czym jedno ze złożonych oświadczeń woli musi pochodzić od prezesa lub jego zastępcy.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia określonej sprawy lub określonego rodzaju spraw, należących do kompetencji Zarządu.

§28

Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29

 1. Zmiany w statucie mogą zostać wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania, podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia „Pałac”.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Pałac” oraz o rozporządzeniu jego majątkiem w razie likwidacji podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów, przy obecności połowy członków. W razie braku quorum zwołuje się ponowne Walne Zebranie, na którym można podjąć uchwałę w powyższych sprawach bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia „Pałac” muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, podanym do wiadomości członków, na co najmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

aktualizacja: 2019-06-06